ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับการจัดตั้งเป็น ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามประกาศของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง การอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ของมหาวิทยาลัยกาฬิสนธุ์ ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2562 โดยอนุญาตให้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ดังนี้ 

1. สาขาช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1
2. ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1
3. ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1

ดูแลศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

>>ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน<< 

>>ใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ<<