วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณทิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

(Bacherlor of Engineering Program in Mechatronics Engineering)

!!! อยู่ในระหว่างการพัฒนาหลักสูตร คาดว่าจะเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 !!!

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ พ่อค้า
โทรศัพท์ : 081-545-3166
E-mail : surasit_ksc@hotmail.com