วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering
B.Eng. (Mechanical Engineering)

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) <<< คลิก>>>

 

ระยะเวลาในการศึกษา

– ระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี (ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช.)

– ระยะเวลาในการศึกษา 3 ปี (ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 (วิทย์ – คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ)

2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า

3. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. สาขาช่างยนต์ ช่างเทคนิคยานยนต์ สาขาช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า *

* กรณีผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.  จะเข้าศึกษาด้วยวิธีการเทียบโอนผลการเรียน ซึ่งสามารถเรียนจบได้ภายในเวลา 3 ปี 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ภาคการศึกษาปกติ      เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 10,150  บาท

ภาคการศึกษาฤดูร้อน  เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ  3,500  บาท

รายวิชาสหกิจศึกษา     เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ  7,500  บาท

รวมตลอดหลักสูตร 78,550 บาท (สำหรับแผนการเรียน 4 ปี)

รวมตลอดหลักสูตร 65,250 บาท (สำหรับแผนการเรียนเทียบโอน)

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

1. วิศวกรในหน่วยงานเอกชน – โรงงานอุตสาหกรรม ในตำแหน่งต่าง ๆ เช่น

>> วิศวกรเครื่องกล (Mechanical Engineer)
>> วิศวกรซ่อมบำรุง (Maintenance Engineer)
>> วิศวกรการผลิต (Production Engineer)
>> วิศวกรคุณภาพ (Quality Engineer)
>> วิศวกรวัสดุ (Materials Engineer)
>> วิศวกรความปลอดภัย (Safety Engineer)

2. วิศวกรเครื่องกลในหน่วยงานภาครัฐ – รัฐวิสาหกิจ ในตำแหน่งต่าง ๆ เช่น

>> กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
>> กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม / สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
>> กรมท่าอากาศยาน
>> การไฟฟ้าฝ่ายผลิต / การประปาส่วนภูมิภาค

3. เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลาง – ขนาดย่อม (SMEs) ประกอบอาชีพอิสระ และเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานต่าง ๆ

 

แผนผังการศึกษาเสนอแนะ หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 2562 (รหัสนักศึกษา 62 เป็นต้นไป)

 

>>> แผนการศึกษา 4 ปี สำหรับผู้จบ ม.6 <<< รหัสนักศึกษา 64 – 65

>>> แผนการศึกษา 4 ปี สำหรับผู้จบ ม.6 <<< รหัสนักศึกษา 66

 

>>> แผนการศึกษาเทียบโอน สำหรับผู้จบ ปวส. <<<รหัสนักศึกษา 64 – 65

>>>แผนการศึกษาเทียบโอน สำหรับผู้จบ ปวส.<<< รหัสนักศึกษา 66

 

>>> แผนการเรียน และการเทียบโอนรายวิชา <<<

 

>>> เล่ม มคอ.02 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) <<<

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตพงศ์ เสงี่ยมศักดิ์
โทรศัพท์ : 087-970-0797
E-MAIL  : satitpong@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชินภัทร ธุระการ
โทรศัพท์ : 082-229-9868
E-MAIL  : chinnapat.tu@ksu.ac.th

แก้ไขข้อมูลเมื่อ 1 มิถุนายน 2566