วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

(วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล)

       หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีทักษะเชิงปฏิบัติการด้านวิศวกรรมเครื่องกล มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพ มีความสามารถในการใช้ภาษาตั้งแต่ 2 ภาษาขึ้นไป มีความพร้อมสำหรับการทำงานในสังคมพหุวัฒนธรรม และเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและอุตสาหกรรม

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering
B.Eng. (Mechanical Engineering)

ระยะเวลาในการศึกษา

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 144 หน่วยกิต ระยะเวลาเรียน 4 ปี

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลป์-คำนวณ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า

2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างยนต์ ช่างเทคนิคยานยนต์ สาขาช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า *

* กรณีผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.  จะเข้าศึกษาด้วยวิธีการเทียบโอนผลการเรียน ซึ่งสามารถเรียนจบได้ภายในเวลา 3 ปี กรุณาศึกษารายละเอียดการเทียบโอน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ภาคการศึกษาปกติ      เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 10,150  บาท

ภาคการศึกษาฤดูร้อน  เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ  3,500  บาท

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

1. ทำงานในหน่วยงานเอกชน – โรงงานอุตสาหกรรม ในตำแหน่งต่าง ๆ เช่น

>> วิศวกรเครื่องกล (Mechanical Engineer)
>> วิศวกรซ่อมบำรุง (Maintenance Engineer)
>> วิศวกรการผลิต (Production Engineer)
>> วิศวกรคุณภาพ (Quality Engineer)
>> วิศวกรวัสดุ (Materials Engineer)
>> วิศวกรความปลอดภัย (Safety Engineer)

2. ทำงานในหน่วยงานภาครัฐ – รัฐวิสาหกิจ ในตำแหน่งต่าง ๆ เช่น

>> กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
>> กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม / สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
>> กรมท่าอากาศยาน
>> การไฟฟ้าฝ่ายผลิต / การประปาส่วนภูมิภาค

3. เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลาง – ขนาดย่อม (SMEs) ประกอบอาชีพอิสระ และเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานต่าง ๆ

แผนผังการศึกษาเสนอแนะ หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 2557

>>> แผนการศึกษา 4 ปี สำหรับผู้จบ ม.6 <<<

แผนผังการศึกษาเสนอแนะ หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 2562 (รหัสนักศึกษา 62 เป็นต้นไป)

>>> แผนการศึกษา 4 ปี สำหรับผู้จบ ม.6 <<<

>>> แผนการศึกษาเทียบโอน สำหรับผู้จบ ปวส. <<<

 

>>> แผนการเรียน และการเทียบโอนรายวิชา <<<

>>>ระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียน<<<

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

อาจารย์ ดร.สถิตพงศ์ เสงี่ยมศักดิ์
โทรศัพท์ : 087-970-0797
E-MAIL  : satitpong@gmail.com

อาจารย์ชินภัทร ธุระการ
โทรศัพท์ : 082-229-9868
E-MAIL  : chinnapat.tu@ksu.ac.th