ปวส. เทคนิคยานยนต์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์

มีความรู้คู่คุณธรรม ทักษะเด่น เน้นพัฒนาวิชาชีพสู่เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ (ปวส. สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์)
Diploma in Automotive Technique (Dip. in Automotive Technique)

ระยะเวลาในการศึกษา

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 83 หน่วยกิต ระยะเวลาเรียน 2 ปี

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ หรือ เทียบเท่า
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ภาคการศึกษาปกติ      เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ   5,650  บาท
ภาคการศึกษาฤดูร้อน  เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ   2,000  บาท

รวมตลอดหลักสูตร 26,600 บาท

 

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

      สามารถปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยวิศวกร ช่างเทคนิค ผู้ประกอบการ หัวหน้าช่างควบคุมเครื่องจักรกล เครื่องต้นกำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ และงานอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ หรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป ตลอดทั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรืองานราชการ เป็นต้น

 

 

สมัครเรียนต่อได้ที่ —-> https://admission.ksu.ac.th/

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

อาจารย์อภิชน มุ่งชู
โทรศัพท์ : 086 860 6521
E-MAIL  : aphichon.mungchu@gmail.com