ปวส. เทคนิคเครื่องกล

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

มีความรู้คู่คุณธรรม นำวิชาชีพสู่เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสมัยใหม่

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล (ปวส. เทคนิคเครื่องกล)
Diploma in Mechanical Technique (Dip. in Mechanical Technique)

ระยะเวลาในการศึกษา

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 83 หน่วยกิต ระยะเวลาเรียน 2 ปี

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์หรือเทียบเท่า
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ภาคการศึกษาปกติ      เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ   5,650  บาท
ภาคการศึกษาฤดูร้อน  เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ   2,000  บาท

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

       ปวส. เทคนิคเครื่องกล เป็นหลักสูตรที่มุ้งเน้นให้ผู้สำเร็จการศึกษา มีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติงานเชิงวิชาการด้านช่างยนต์ และงานด้านเครื่องจักรกล ด้านกลศาสตร์ต่าง ๆ การวางแผนการงานซ่อมบำรุงรักษา ติดตั้งเครื่องจักรในโรงงาน การตรวจสอบคุณภาพของงานในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม การให้คำแนะนำตลอดจนการวิเคราะห์และการประเมินผลงานปลูกฝังด้านคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต อดทน สำนึกในจรรยาบรรณอาชีพ รับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม สามารถปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยวิศวกร ช่างเทคนิค ผู้ประกอบการ หัวหน้าช่างควบคุมเครื่องจักรกล เครื่องต้นกำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ และงานอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ หรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป ตลอดทั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรืองานราชการ เป็นต้น

แผนการเรียน และอื่น ๆ    <<<<  คลิก >>>>

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

อาจารย์ภัคคิป ไกรโสดา
โทรศัพท์ : 089-418-9896
E-MAIL  : mr_pakkip@hotmail.com