คณาจารย์

อาจารย์อนุวัช แสนพงษ์
(Mr.ANUWAT SAENPONG)
E-mail : anuwat.sa@ksu.ac.th

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล


 

อาจารย์ไฉไล ซาเสน
(Mrs. CHAILAI SASEN)
E-mail : Beaw.me39@gmail.com

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล


 

อาจารย์ ดร.สุพัตรา บุไธสง
(Dr.SUPATTRA BOOTHAISONG)
E-mail : supattra.bt@ksu.ac.th

รองผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ พ่อค้า
(Asst.Prof.SURASIT PHOKHA)
E-mail : surasit_ksc@hotmail.com

รองคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตพงศ์ เสงี่ยมศักดิ์
(Asst.Prof.Dr.SATITPONG SANGIAMSUK)
E-mail : satitpong.sa@ksu.ac.th

รองคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชินภัทร ธุระการ
(Asst.Prof.CHINNAPAT TURAKARN)
E-mail : chinnapat.tu@ksu.ac.th

รองคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย


 

รองศาสตราจารย์ ดร. เกยูร ดวงอุปมา
(Assoc. Prof. Dr.KEYOON DUANGUPPAMA)
E-mail : keyoon.du@ksu.ac.th

อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชน มุ่งชู
(Asst. Prof.APHICHON MUNGCHU)
E-mail : aphichon.mu@ksu.ac.th

รองคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัมปนาท ไชยเพชร
(Asst.Prof.KUMPANAT CHAIPHET)
E-mail : kumpanat.chaiphet@gmail.com

รองคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย