สหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2566

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอขอบคุณบริษัทชั้นนำต่าง ๆ ที่ให้ความอนุเคราะห์ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และการจัดทำโครงงานสหกิจศึกษา แก่นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจ ในปีการศึกษา 2566 ดังรายชื่อสถานประกอบการ ดังนี้

#ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานีก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. น้ำพอง

จังหวัดขอนแก่น

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)

จังหวัดกาฬสินธุ์

บริษัท บางนาแป้งมัน จำกัด

จังหวัดกาฬสินธุ์

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)

จังหวัดกาฬสินธุ์

#ภาคกลางและภาคตะวันออก

บริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัด

จังหวัดสมุทรปราการ

บริษัท เอส.วาย.เค.แฟคตอรี่ แอนด์โปรดักส์ จำกัด

จังหวัดชลบุรี

บริษัท แวนเทค เอ็ม.เอฟ จำกัด

จังหวัดชลบุรี

บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จำกัด

จังหวัดปราจีนบุรี

บริษัท อาโอยาม่าไทย จำกัด

จังหวัดระยอง

บริษัท อินโนเวชั่น เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิสเซส จำกัด

จังหวัดชลบุรี

บริษัท พี.เอส.เค ไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

จังหวัดชลบุรี

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

จังหวัดระยอง