รับมอบการสนับสนุนอุปกรณ์นิวแมติกส์

วัน พฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม 2566 ดร.สรายุทธ ฐิตะภาส คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ พ่อค้า รับมอบการสนับสนุนอุปกรณ์นิวแมติกส์ เพื่อมอบให้แก่ สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคคาทรอนิกส์ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน จากคุณเจน ลือชัยวิทย์วงศ์ และคุณวุฒิศักดิ์ สัตถากุล ทางคณะขอขอบคุณที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษามา ณ โอกาสนี้