หน้าแรก

previous arrow
next arrow
Slider

ยินดีต้อนรับ

อาจารย์สุริยัณห์ สมศรี

หัวหน้าสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

Facebook Page

ติดต่อสาขาวิชา

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000