อาจารย์ ดร.สถิตพงศ์ เสงี่ยมศักดิ์

ชื่อ-นามสกุล

นายสถิตพงศ์ เสงี่ยมศักดิ์

Mr.SATITPONG SANGIAMSUK

ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

โทรศัพท์มือถือ 087-970-0797

E-mail : satitpong.sa@ksu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก

ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2557

ปริญญาโท

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2553

ปริญญาตรี

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2551

วิชาที่สอนในปัจจุบัน

การถ่ายโอนคาวมร้อน

การสั่นสะเทือนทางกล

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ

วิศวกรรมท่อความร้อน

อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน

การถ่ายเทความร้อน

การไหลสองสถานะ