อาจารย์ ดร.สุพัตรา บุไธสง

ชื่อ-นามสกุล

นางสาวสุพัตรา บุไธสง

Miss Supattra Boothaisong

ตำแหน่งปัจจุบัน

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

โทรศัพท์มือถือ 086-860-6521

E-mail : supattra.bt@ksu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก

ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2558

ปริญญาโท

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2553

ปริญญาตรี

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล (การผลิต))

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2551

วิชาที่สอนในปัจจุบัน

กลศาสตร์ของไหล

ระเบียบวิธีคำนวณเชิงตัวเลขสำหรับงานวิศวกรรม

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ

วิศวกรรมท่อความร้อน

การถ่ายเทความร้อน

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

การไหลสองสถานะ

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์