อาจารย์ ดร.เกยูร ดวงอุปมา

ชื่อ-นามสกุล

นายเกยูร ดวงอุปมา

Mr.Keyoon Duanguppama

ตำแหน่งปัจจุบัน

รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (งานบริการการศึกษาและวิจัย)

หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยพลังงานชีวภาพและการประยุกต์ใช้พลังงาน

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

โทรศัพท์มือถือ 093-3272292

E-mail : K_duanguppama@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก

ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2560

ปริญญาโท

ค.อ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2551

ปริญญาตรี

ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น, 2544

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ปวส. (ช่างยนต์)

โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2542

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ปวช. (ช่างยนต์)

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม, 2540

วิชาที่สอนในปัจจุบัน

อุณหพลศาสตร์

การจัดการอุตสาหกรรม

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ

การผลิตเชื้อเพลิงด้วยกระบวนการไพโรไลซีสแบบเร็ว

การสกัดน้ำมันจากชีวมวลด้วยกระบวนการทางเคมี

เทคโนโลยียานยนต์

พลังงานทดแทน