อาจารย์สุริยัณห์ สมศรี

 

ชื่อ-นามสกุล

นายสุริยัณห์ สมศรี

Mr.SURIYAN SOMSRI

ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์

หัวหน้าสาขาวิชาวิสวกรรมเครื่องกล

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

โทรศัพท์มือถือ 085-008-0451

E-mail : somsri_kit@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2552

ปริญญาตรี

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2550

วิชาที่สอนในปัจจุบัน

วัสดุวิศวกรรม

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ

Heat and mass transfer

Thermodynamics

Heat pipe and Thermosyphon

Drying system