อาจารย์กัมปนาท ไชยเพชร

ชื่อ-นามสกุล

นายกัมปนาท ไชยเพชร

Mr.Kumpanat Chaiphet

ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

โทรศัพท์มือถือ 085-003-6636

E-mail : Kumpanat.chaiphet@gmail.com

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559

ปริญญาตรี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557

วิชาที่สอนในปัจจุบัน

กลศาสตร์ของวัสดุ

ระบบควบคุมอัตโนมัติ

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ

กระบวนการแลกเปลี่ยนความร้อน