อส.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง)

(อส.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล)

       หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) เน้นพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญเชิงปฏิบัติการในการออกแบบ วางแผน ควบคุม และบริหารจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยีเฉพาะด้าน มีความชัดเจนทางวิชาการและมีคุณภาพที่จำเป็นตามลักษณะอาชีพนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมที่จะทำงาน สามารถปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รวมทั้งปลูกฝังระเบียบวินัย ความประณีต คุณธรรม ความสำนึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของตน ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง)
อส.บ. (เทคโนโลยีเครื่องกล)

Bachelor of Industrial Technology  Program in Mechanical Technology (Continuing Program)
B. Ind. Tech. (Mechanical Technology)

ระยะเวลาในการศึกษา

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 86 หน่วยกิต ระยะเวลาเรียน 2 ปี

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างจักรกลหนัก ช่างกลเกษตร หรือเทียบเท่า โดยวิธีการเทียบโอนผลการเรียน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ภาคการศึกษาปกติ       เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ    8,650  บาท
ภาคการศึกษาฤดูร้อน   เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ    3,500  บาท

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

       สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการด้านฝึกอบรมและเทคนิคประจำโรงงานด้านต่าง ๆ วิศวกรนักปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ควบคุมหรือตรวจสอบกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกล เจ้าหน้าที่ของรัฐหรืองานราชการ เป็นผู้ประกอบการ โดยสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งภาครัฐและเอกชน หรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป

 

>>> แผนการเรียน <<<

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

อาจารย์ ดร.วิริยะ แดงทน
โทรศัพท์ : 085-011-6134
E-mail  : wiriyadangton@gmail.com