อาจารย์ภัคคิป ไกรโสดา

ชื่อ-นามสกุล

นายภัคคิป ไกรโสดา

Mr.PAKKIP KRAISODA

ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

โทรศัพท์มือถือ 089-418-9896

E-mail : mr_pakkip@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2555

ปริญญาตรี

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2550

วิชาที่สอนในปัจจุบัน

เครื่องยนต์สันดาปภายใน

ปฏิบัติงานเครื่องยนต์ดีเซล

ปฏิบัติงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

ปฏิบัติงานปรับแต่งเครื่องยนต์

ปฏิบัติงานเครื่องล่างและส่งกำลัง

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ

เครื่องยนต์สันดาปภายใน

พลังงานทดแทน

การประยุคใช้งานและเทคโนโลยี

การพัฒนาเครื่องยนต์ใช้เชื้อเพลิงทดแทน