อาจารย์จังหวัด เจริญสุข

ชื่อ-นามสกุล

นายจังหวัด เจริญสุข

Mr.CHANGWAT CHAROENSUK

ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

โทรศัพท์มือถือ 080-771-2919

E-mail : changwatch@gmail.com

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน), 2554

ปริญญาตรี

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, 2548

วิชาที่สอนในปัจจุบัน

เขียนแบบวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล

การออกแบบเครื่องจักรกล

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ

วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ (CAD)

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการจำลองสถานการณ์ในงานวิศวกรรม (CAE)