อาจารย์อนุวัช แสนพงษ์

ชื่อ-นามสกุล

นายอนุวัช แสนพงษ์

Mr.ANUWAT SAENPONG

ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

โทรศัพท์มือถือ 083-329-7585

E-mail : anuwat@yahoo.co.th

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2556

ปริญญาตรี

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545

วิชาที่สอนในปัจจุบัน

เทอร์โมไดนามิกส์

วิศวกรรมโรงต้นกำลัง

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ

วิศวกรรมโรงต้นกำลัง

การประยุกต์ใช้หม้อไอน้ำในงานอุตสาหกรรม

การวิเคราะห์โดยใช้ FEM สำหรับงานวิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมบำรุงรักษาสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม