อาจารย์ ดร.วิริยะ แดงทน

ชื่อ-นามสกุล

นายวิริยะ  แดงทน

Mr.WIRIYA DANGTON

ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งานบริหารและวางแผน

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

โทรศัพท์มือถือ 085-011-6134

E-mail : wiriyadangton@gmail.com

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก

ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2555

ปริญญาโท

วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2548

ปริญญาตรี

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล, 2539

วิชาที่สอนในปัจจุบัน

การทำความเย็น

การปรับอากาศ

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ

การทำความเย็นและปรับอากาศ

วิศวกรรมท่อความร้อน

อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน

การถ่ายเทความร้อน

การไหลสองสถานะ