อาจารย์อภิชน มุ่งชู

ชื่อ-นามสกุล

นายอภิชน มุ่งชู

Mr.Aphichon Mungchu

ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

โทรศัพท์มือถือ 086-8606521

E-mail : tonza_eme@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2556

ปริญญาตรี

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น, 2552

วิชาที่สอนในปัจจุบัน

กลศาสตร์ยานยนต์

วิศวกรรมยานยนต์

เขียนแบบวิศวกรรม

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ

Renewable energy

Solar energy

Automotive engineering