ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ พ่อค้า

ชื่อ-นามสกุล

นายสุรสิทธิ์ พ่อค้า

Mr.SURASIT PHOKHA

ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

โทรศัพท์มือถือ 081 545 3166

E-mail : surasit_ksc@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท

ค.อ.ม. (เครื่องกล)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2544

ปริญญาตรี

ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

คณะวิศวกรรมเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2537

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ปวส. (ช่างยนต์)

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2535

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ปวช. (ช่างยนต์)

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์, 2533

วิชาที่สอนในปัจจุบัน

นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์

PLC

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ

การทำความเย็นและปรับอากาศ

นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์

กำลังงานของไหลและของไหลประยุกต์

พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ