อาจารย์ชินภัทร ธุระการ

ชื่อ-นามสกุล

นายชินภัทร ธุระการ

Mr.CHINNAPAT TURAKARN

ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

โทรศัพท์มือถือ 082 229 9868

E-mail : chinnapat.tu@ksu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2558

ปริญญาตรี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (วิศวกรรมเครื่องกล)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554

วิชาที่สอนในปัจจุบัน

กลศาสตร์วิศวกรรม

สถิตยศาสตร์

พลศาสตร์

กลศาสตร์เครื่องจักรกล

การเผาไหม้

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ

การเผาไหม้ และเทคโนโลยีการเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็ง

พลังงานความร้อน และอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน

กระบวกการอบแห้งด้วยลมร้อน