ห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลมีการจัดและแบ่งห้องปฏิบัติการเพื่อใช้ในการเรียนการสอนออกเป็น 6 ห้องปฏิบัติการ ดังนี้

1. Fluid Mechanical Laboratory

2. Automotive Laboratory

3. Thermodynamic & Heat Transfer Laboratory

4. Dynamics & Control Laboratory

5. Material Testing Laboratory

6. Computer Aided Mechanical Engineering Design Laboratory