เครื่องเติมและถ่ายน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้าย

  นักศึกษา

  • นายธนากร เปลี่ยนกลาง

  • นายสุทธิพงษ์ ใหญ่สมพงษ์

  • นายนฤดล บุ่งนาม

อาจารย์ที่ปรึกษา

  • อาจารย์อภิชน มุ่งชู