กล่องสำรองไฟฟ้า (Power Box)

นักศึกษา

  • นายสุวิทย์ จรัสพันธ์

  • นายพิทักษ์สันต์ สุพร

อาจารย์ที่ปรึกษา

  • อาจารย์ ดร.สถิตพงศ์ เสงี่ยมศักดิ์