เครื่องสูบน้ำและรดพืชใช้พลังงานแสงอาทิตย์ สามารถสั่งการรดน้ำพืชอัตโนมัติ

เครื่องสูบน้ำและรดพืชใช้พลังงานแสงอาทิตย์ สามารถสั่งการรดน้ำพืชอัตโนมัติ โดยการตั้งเซนเชอร์วัดความชื้นไว้ในดิน

นักศึกษา :

  • นายเนติพงศ์ โชติประเสริฐ

  • นางสาววนิดา ภูแต้มนิล

  • นายยศพล โคตะวินนท์

อาจารย์ที่ปรึกษา :

  • อาจารย์สุริยัณห์ สมศรี