อาจารย์ที่ปรึกษา

ปวส.เทคนิคยานยนต์ รหัส 66 (ทย. 6621)

อาจารย์อนุวัช แสนพงษ์

โทรศัพท์มือถือ 083-329-7585

ห้องทำงาน 1441

ปวส.เทคนิคยานยนต์ รหัส 65 (ทย. 6521)

รองศาสตราจารย์ ดร. เกยูร ดวงอุปมา

โทรศัพท์มือถือ 093-327-2292

ห้องทำงาน 1451

วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล รหัส 66 (ME 6641)

อาจารย์อภิชน มุ่งชู

โทรศัพท์มือถือ 065-496-9591

ห้องทำงาน 1421

วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล รหัส 65 (ME 6541)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชินภัทร ธุระการ

โทรศัพท์มือถือ 082-229-9868

ห้องทำงาน 1451

วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล รหัส 64 (ME 6441)

อาจารย์สุริยัณห์ สมศรี

โทรศัพท์มือถือ 085-008-0451

ห้องทำงาน 1441

วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล รหัส 63 (ME 6341)

อาจารย์อนุวัช แสนพงษ์

โทรศัพท์มือถือ 083-329-7585

ห้องทำงาน 1441

วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน) รหัส 66 (ME 6631)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัมปนาท ไชยเพชร

โทรศัพท์มือถือ 085-003-6636

ห้องทำงาน 1451

วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน) รหัส 65 (ME 6531)

อาจารย์ไฉไล ซาเสน

โทรศัพท์มือถือ 083-140-1020

ห้องทำงาน 1441

วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน) รหัส 64 (ME 6431)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตพงศ์ เสงี่ยมศักดิ์

โทรศัพท์มือถือ 087-970-0797

ห้องทำงาน 1421

วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน) รหัส 63 (ME 6331)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัมปนาท ไชยเพชร

โทรศัพท์มือถือ 085-003-6636

ห้องทำงาน 1451

วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ รหัส 66 (MCE 6641 และ MEC6631)

อาจารย์ ดร.สุพัตรา บุไธสง

โทรศัพท์มือถือ 090 413 4406

ห้องทำงาน 1421

วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ รหัส 65 (MCE 6541)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ พ่อค้า

โทรศัพท์มือถือ 081 545 3166

ห้องทำงาน 1441