อาจารย์ที่ปรึกษา

ปวส.เทคนิคยานยนต์ รหัส 65 (ทย. 651)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกยูร ดวงอุปมา

โทรศัพท์มือถือ 093-327-2292

ห้องทำงาน 1451

ปวส. เทคนิคเครื่องกล รหัส 63 (ทค.631)

อาจารย์ไฉไล ซาเสน

โทรศัพท์มือถือ 083-140-1020

ห้องทำงาน 1441

อส.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล รหัส 63 (MET 631)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกยูร ดวงอุปมา

โทรศัพท์มือถือ 093-327-2292

ห้องทำงาน 1451

วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล รหัส 65 (ME 6541)

อาจารย์ชินภัทร ธุระการ

โทรศัพท์มือถือ 082-229-9868

ห้องทำงาน 1451

วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล รหัส 64 (ME 6441)

อาจารย์สุริยัณห์ สมศรี

โทรศัพท์มือถือ 085-008-0451

ห้องทำงาน 1441

วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล รหัส 63 (ME 6341)

อาจารย์อนุวัช แสนพงษ์

โทรศัพท์มือถือ 083-329-7585

ห้องทำงาน 1441

วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล รหัส 62 (ME 6241)

อาจารย์อภิชน มุ่งชู

โทรศัพท์มือถือ 086-860-6521

ห้องทำงาน 1421

วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล รหัส 61 (ME 6141)

อาจารย์ชินภัทร ธุระการ

โทรศัพท์มือถือ 082-229-9868

ห้องทำงาน 1451

วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน) รหัส 65 (ME 6531)

อาจารย์ไฉไล ซาเสน

โทรศัพท์มือถือ 083-140-1020

ห้องทำงาน 1441

วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน) รหัส 64 (ME 6431)

อาจารย์ ดร.สถิตพงศ์ เสงี่ยมศักดิ์

โทรศัพท์มือถือ 087-970-0797

ห้องทำงาน 1421

.

อาจารย์ ดร.สุพัตรา บุไธสง

โทรศัพท์มือถือ 086-860-6521

ห้องทำงาน 1421

วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน) รหัส 63 (ME 6331)

อาจารย์กัมปนาท ไชยเพชร

โทรศัพท์มือถือ 085-003-6636

ห้องทำงาน 1451

วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน) รหัส 62 (ME 6231)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จังหวัด เจริญสุข

โทรศัพท์มือถือ 080-771-2919

ห้องทำงาน 1421

วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ รหัส 65 (MCE 6541)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ พ่อค้า

โทรศัพท์มือถือ 081 545 3166

ห้องทำงาน 1441