โครงการขอรับรองปริญญาฯ ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

       วัน อังคาร ที่ 2 เมษายน 2562 รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการจากสภาวิศวกร  ตามโครงการขอรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) จัดขึ้น ณ ห้องประชุมพิกุลทอง ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติเครื่องกล (อาคาร 14) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีคณะอนุกรรมการจากสภาวิศวกร เข้าตรวจรับรอง ประกอบด้วย

1. นายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์            ประธานอนุกรรมการ
2. ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช        อนุกรรมการ
3. รศ.ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์          อนุกรรมการ
4. นายอภิชาติ ล้ำเลิศพงศ์พนา   อนุกรรมการ

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider