ชุดลดการฟุ้งกระจายและกำจัดเชื้อไวรัส ห้องทันตกรรม

“ชุดลดการฟุ้งกระจายและกำจัดเชื้อไวรัส ห้องทันตกรรม”
งานบริการวิชาการเพื่อชุมชน ของนักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์