กิจกรรมปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อมสู่รั่วมหาวิทยาลัย ในสายวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

          สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จึงได้จัดทำกิจกรรมปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อมสู่รั่วมหาวิทยาลัย ในสายวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ถึง วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการเครื่องกล (อาคาร 14) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้เพียงพอต่อการศึกษาในรายวิชาคำนวณในชั้นปีต่อ ๆ ไป และเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มระหว่างอาจารย์ และเพื่อนนักศึกษาใหม่ด้วยกัน

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider