โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสหกิจศึกษา

          เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 411 อาคาร 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 โดยมีรองคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย ดร.เกยูร ดวงอุปมา เป็นประธานในการเปิดโครงการ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความชำนาญในภาคปฏิบัติเฉพาะสาขาวิชานักศึกษาได้เพิ่มพูนประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติจริง อีกทั้ง ได้เปิดโลกทัศน์สามารถนำความรู้ที่ได้กลับมาใช้ในการเรียนและการทำงานในอนาคตและนำผลการฝึกสหกิจศึกษาของนักศึกษาที่ได้มาใช้ในการประเมินการจัดการเรียนการสอนของสถาบันให้สามารถผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีองค์ความรู้และมีความสามารถตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานที่เกี่ยวข้องได้จริง

          ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอขอบคุณวิทยากรทั้ง 2 ท่าน ดร.สถิตพงศ์ เสงี่ยมศักดิ์ และอาจารย์อนุวัช แสนพงษ์ ที่มาให้ความรู้แก่นักศึกษาในครั้งนี้

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider